Vés al contingut
Política de transparència_Fundació Ciutat i Valors

Política de Transparència

A la Fundació Ciutat i Valors, s'aplica el pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya que està en vigor. 

D'acord amb la legislació vigent i com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, els comptes són auditats per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l'informe dels comptes auditats de l'any en curs, el juliol de l'any següent. I també, per donar compliment a la llei de transparència, la informació es publica a la pàgina web de l'entitat. El tancament comptable segons la legislació vigent es tanca el juliol de l'any següent, per tant, els comptes són provisionals.

Informació complementària

La Fundació Ciutat i Valors, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta la informació requerida, de manera comprensible, d'accés fàcil, gratuït i universal.


Pressupost anual

A continuació es detalla el pressupost anual del qual ha gaudit la Fundació en l'últim any:

7.949.430
97,14 %

Prestació de serveis

2,86 %

Subvencions

99,33 %

Finançament públic

0,67 %

Finançament privat


Categoria professional de la plantilla

FCV - Categories professionals web

Comunicació amb la plantilla

La comunicació interna s’estructura a partir de canals ascendents i descendents, d’acord amb la nostra estructuració horitzontal:

  • Reunions periòdiques de la direcció de l’entitat amb les direccions de servei per tractar: criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, gestió econòmica, etc.
  • Reunions de les direccions amb els seus equips (setmanals o quinzenals): criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, anàlisi tècnic i de qüestions ètiques per portar a terme el servei, etc.
  • Reunions anuals de direcció amb el personal dels centres: resultats generals de l’entitat, nous serveis, valors, etc.
  • Intranet corporativa com a instrument de comunicació interna, permeten la connexió entre iguals de tots els membres de l’organització.

Memòries econòmiques

En aquest apartat podràs consultar les memòries econòmiques de la Fundació.


Pla Estratègic

El Pla Estratègic forma part de la Coordinadora Sinergia Social.