Estatuts i Patronat

Estatuts

 

La Fundació privada Ciutat i Valors es va constituir l’any 2007 com "Ciutat i Valors Fundació de serveis i iniciatives socials de la ciutat de Barcelona”. I fou registrada amb el número 2372 del Registre de Fundacions del Departament de Justícia de Catalunya.

 

 Consultar els estatuts de Ciutat i Valors.

 


 

Membres del Patronat

L’òrgan màxim de govern de Ciutat i Valors és el Patronat; format per cinc membres que vetllen per complir la missió i els objectius de l’entitat i gestionen els recursos patrimonials de l’organització amb el màxim rigor eficiència.

El Patronat de la fundació és el màxim òrgan de govern, representació i administració de l’entitat.

Els membres adopten els acords per majoria i executen les funcions segons els estatuts fundacionals amb l’objectiu de complir la missió fundacional, i realitzar una gestió dels recursos patrimonials de l’organització amb el màxim rigor i eficiència. 

 

  •  Domènec Domènech Roig, president 
  •  Francesc Abad Cuende, vicepresident 1r
  •  Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta 2a
  •  Pere Molins García, secretari
  •  Mercè Fontanilles Emanuel, tresorera

 

El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la Fundació, la representa i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Pot dur a terme tota classe d’actes i negocis jurídics, i pot actuar en l’àmbit jurisdiccional, només amb les limitacions que resultin de la Llei i els Estatuts.

Les reunions de l'òrgan de govern són semestrals.