Vés al contingut
La Fundació_Fundació Ciutat i Valors_Barcelona

La Fundació

Projectes i equipaments

Tots els projectes integren a professionals que reben una formació contínua i especialitzada en el col·lectiu atès, i que treballen amb una estratègia de millora contínua en tots els processos i actuacions, assegurant el màxim nivell de qualitat en tots els nostres serveis a les persones ateses.

Des de l’any 2007 Ciutat i Valors realitza importants inversions en serveis residencialsinfraestructures equipaments per millorar la qualitat de vida dels usuaris i les usuàries i el seu entorn. L’entitat posa al servei de la ciutat de Barcelona, i província, els seus habitatges i residències com a espais de convivència amb l’objectiu que aquests recursos formin part dels serveis i infraestructures socials de la comunitat.

La finalitat dels serveis gestionats per Ciutat i Valors és atendre i donar suport a persones (infants, joves i adults) en risc d’exclusió social per garantir millorar la seva qualitat de vida.

L'entitat articula els seus serveis i programes des d'una perspectiva social i d’interès general, conjuntament amb un vessant de col·laboració amb la comunitat i de proximitat al territori d’actuació.

Missió

Social: Oferir serveis d’atenció a les persones en l’àmbit dels serveis socials i ocupacionals d’acord amb les seves necessitats.

Comunitària: Orientar totes les actuacions a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de la comunitat

Les persones són l'eix principal de la nostra missió_Fundació Ciutat i Valors

LES PERSONES SÓN EL EIX PRINCIPAL DE LA NOSTRA MISSIÓ

Visió

Interinstitucional: Participar de forma significativa en el desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials, entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó, també, de tota la societat.

De col·laboració: Desenvolupar projectes compartits propers al territori, cercant una major i millor cobertura de les necessitats socials, vers a la satisfacció tant dels usuaris i usuàries com dels agents implicats, des d’una òptica de sinergia complementària entre els sectors públic, social i mercantil responsable.

Apostem pel benestar de la comunitat_Fundació Ciutat i Valors

APOSTEM PEL BENESTAR DE LA COMUNITAT

Valors

Organitzacionals: Compartint els valors no lucratius propis de l'interès general, que ajuden al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn, es posen al servei de la comunitat un conjunt de recursos humans, materials i funcionals.

De millora contínua: El compromís amb la societat implica un compromís constant amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis.