Vés al contingut

Ciutat i Valors

Projectes i equipaments

Tots els projectes integren a professionals que reben una formació contínua i especialitzada en el col·lectiu atès, i que treballen amb una estratègia de millora contínua en tots els processos i actuacions, assegurant el màxim nivell de qualitat en tots els nostres serveis a les persones ateses.

Des de l’any 2007 Ciutat i Valors realitza importants inversions en serveis residencialsinfraestructures equipaments per millorar la qualitat de vida dels usuaris i les usuàries i el seu entorn. L’entitat posa al servei de la ciutat de Barcelona, i província, els seus habitatges i residències com a espais de convivència amb l’objectiu que aquests recursos formin part dels serveis i infraestructures socials de la comunitat.

La finalitat dels serveis gestionats per Ciutat i Valors és atendre i donar suport a persones (infants, joves i adults) en risc d’exclusió social per garantir millorar la seva qualitat de vida.

L'entitat articula els seus serveis i programes des d'una perspectiva social i d’interès general, conjuntament amb un vessant de col·laboració amb la comunitat i de proximitat al territori d’actuació.


Missió

  • Social: Oferir serveis d’atenció a les persones en l’àmbit dels serveis socials i ocupacionals d’acord amb les seves necessitats.
  • Comunitària: Orientar totes les actuacions a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de la comunitat.

Visió

  • Interinstitucional: Participar de forma significativa en el desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials, entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó, també, de tota la societat.
  • De col·laboració: Desenvolupar projectes compartits propers al territori, cercant una major i millor cobertura de les necessitats socials, vers a la satisfacció tant dels usuaris i usuàries com dels agents implicats, des d’una òptica de sinergia complementària entre els sectors públic, social i mercantil responsable.

Valors

  • Organitzacionals: Compartint els valors no lucratius propis de l'interès general, que ajuden al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn, es posen al servei de la comunitat un conjunt de recursos humans, materials i funcionals.
  • De millora contínua: El compromís amb la societat implica un compromís constant amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis.