Vés al contingut

Centres d'Acolliment

Què són?

Els Centres d'Acollida (CA) Són serveis residencials d’estada limitada que presten atenció continuada les 24 hores els 365 dies de l’any. Aquests centres exerceixen la funció de substitució provisional de la llar, analitzen la situació personal i sociofamiliar, realitzen l’estudi de diagnòstic i proposen la mesura de protecció més pertinent per cada cas.

Imatge de CA civ
Imatge de CA civ

Objectius

Els objectius bàsics dels Centres d’Acolliment (CA) són proporcionar un entorn de protecció, seguretat i afecte i emetre una mesura de protecció corresponent valorant la situació personal i familiar de la persona jove. A més, els Centres d’Acolliment es comprometen amb cada cas a càrrec seu:

  • Donar resposta a les seves necessitats de desenvolupament físicpsíquicemocional social, compensant els dèficits que les seves circumstàncies personals li hagin ocasionat
  • Acollir d’urgència quan cal una separació immediata de l’entorn familiar o davant altres situacions greus de risc
  • Detectar les necessitats especials d’atenció sanitària, social, pedagògica o psicològica que presentin els joves i adolescents, garantint-hi una resposta adient per mitjà dels recursos tècnics del mateix centre, o bé, en coordinació amb la xarxa de serveis públics
  • Preparar a la persona jove per a la sortida del centre, ja sigui el retorn al seu entorn familiar o qualsevol altra mesura alternativa

CA Mas Pins

Té dues àrees de convivència amb 15 places cadascuna per a adolescents i joves de 12 a 18 anys

Imatge de CA Mas Pins

CA Gaudí

Disposa de dues àrees de convivència amb capacitat per a 14 adolescents i joves de 12 a 18 anys


Amb el suport de:

Logo Consorci Serveis Socials Barcelona
Logo Departament de Drets Socials