Vés al contingut
Centres d'Acollida_Fundació Ciutat i Valors

Centres d'Acollida

Què són?

Els Centres d'Acollida (CA) són serveis residencials d’estada limitada que presten atenció continuada les 24 hores els 365 dies de l’any. Aquests centres exerceixen la funció de substitució provisional de la llar, analitzen la situació personal i sociofamiliar, realitzen l’estudi de diagnòstic i proposen la mesura de protecció més pertinent per cada cas.

Centres d'Acollida_Fundació Ciutat i Valors

Objectius

Els objectius bàsics dels Centres d’Acolliment (CA) són proporcionar un entorn de protecció, seguretat i afecte i emetre una mesura de protecció corresponent valorant la situació personal i familiar de la persona jove. A més, els Centres d’Acolliment es comprometen amb cada cas a càrrec seu:

  • Donar resposta a les seves necessitats de desenvolupament físicpsíquicemocional social, compensant els dèficits que les seves circumstàncies personals li hagin ocasionat
  • Acollir d’urgència quan cal una separació immediata de l’entorn familiar o davant altres situacions greus de risc
  • Detectar les necessitats especials d’atenció sanitària, social, pedagògica o psicològica que presentin els joves i adolescents, garantint-hi una resposta adient per mitjà dels recursos tècnics del mateix centre, o bé, en coordinació amb la xarxa de serveis públics
  • Preparar a la persona jove per a la sortida del centre, ja sigui el retorn al seu entorn familiar o qualsevol altra mesura alternativa

CA Mas Pins

El Centre d'Acollida Mas Pins exerceix l’atenció immediata i transitòria de joves d'entre 12 i 18 anys atesos a fi de realitzar l’estudi diagnòstic analitzant-ne la situació personal i sociofamiliar. Un cop realitzat l’estudi, es proposa la mesura de protecció més adequada per a cada jove. Presta atenció continuada les 24 hores i té una capacitat de 30 places.

Centre d'Acollida_Mas Pins_Fundació Ciutat i Valors

CA Gaudí

El Centre d’Acollida Gaudí és un servei d’acolliment residencial d’estada limitada d'adolescents i joves d'entre 12 i 18 anys, que necessiten una atenció immediata, que no pot donar-se des del mateix entorn. Dona atenció les 24 hores, tots els dies de l’any, amb una capacitat de 28 places.

Centre d'Acollida_Gaudí_Fundació Ciutat i Valors

Amb el suport de:

Logo Consorci Serveis Socials Barcelona
Logo Departament de Drets Socials