Centres d’Acolliment

 Què són els Centres d'Acolliment?

Són serveis residencials d’estada limitada que presten atenció continuada les 24 hores  els 365 dies de l’any. Aquests centres exerceixen la funció de substitució provisional de la llar, analitzen la situació personal i sociofamiliar, realitzen l’estudi de diagnòstic i proposen la mesura de protecció més pertinent pel jove.

Centre Acolliment Gaudí Ciutat i Valors PoliesportiuSala Multimedia Centre Acolliment Gaudí

- Espai poliesportiu i Sala Multimèdia Centre Gaudí -

 Objectius generals

Els objectius bàsics dels Centres d’Acolliment són proporcionar un entorn de protecció, seguretat i afecte a on els i les joves se sentin acollits i emetre una de mesura de protecció corresponent valorant la situació personal i familiar del noi o noia. A més, els Centres d’Acolliment es comprometen amb els i les joves a càrrec seu:

  • Donar resposta a les seves necessitats de desenvolupament físic, psíquic, emocional i social, compensant els dèficits que les seves circumstàncies personals li hagin ocasionat
  • Acollir d’urgència quan cal una separació immediata de l’entorn familiar o davant altres situacions greus de risc per l’infant
  • Detectar les necessitats especials d’atenció sanitària, social, pedagògica o psicològica que presenti els usuaris i les usuàries, garantint-hi una resposta adient per mitjà dels recursos tècnics del propi centre, o bé, en coordinació amb la xarxa de serveis públics
  • Preparar a l'infant per a la sortida del centre, ja sigui el retorn al seu entorn familiar o qualsevol altra mesura alternativa  

 


Centre Acolliment Mas Pins
Té dues àrees de convivència amb 15 places cadascuna per a joves de 12 a 18 anys
 
Centre Acolliment Gaudí
Disposa de dues àrees de convivència amb capacitat per a 14 joves de 12 a 18 anys

Finançats per :