Centres Residencials d’Acció Educativa

 Què són els Centres Residencials d'Acció Educativa?

Són serveis d’acolliment residencials temporals que presten atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l’any i que tenen com a missió la guarda i educació de joves tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, acollint a aquests en un ambient familiar, d’afecte i de seguretat moral i material per assolir amb èxit la inclusió social i laboral.

- Menjador CRAE -

 Objectius generals

L’objectiu d’aquest servei és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d’origen.

Els Centres Residencials d’Acció Educativa es comprometen a:

  • Atendre de forma integral als joves residents per contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal
  • Vetllar pel seu desenvolupament harmoniós de la personalitat, tenint cura de la seva salut física i psíquica
  • Configurar uns espais físics i de relació que afavoreixin l’autonomia dels joves i la seva integració a la societat, des d’una perspectiva socioeducativa en els àmbits de la maduració personal, social i familiar, ocupacional i laboral, oci i temps lliure, higiene i salut
  • Donar la possibilitat al noi per treballar, de forma responsable, el seu procés maduratiu amb un suport i suport educatiu i amb un seguiment molt individualitzat.

 

L’entitat Ciutat i Valors gestiona de forma delegada el següent Centre Residencial d’Acció Educativa:


Centre Residencial d'Acció Educativa Casa Milà
CRAE de 14 places per a nois de sexe masculí i d'edat compreses entre els 12 i 18 anys

 

CRAE Maragall

És un servei d’habitatge de caràcter assistencial i educatiu que ofereix atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l’any per a joves entre 12 i 18 anys.

El CRAE Maragall és un recurs especialitzat en la inserció social i laboral de nois tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència amb la missió de prestar atenció a aquests joves, exercint adequadament la funció substitutiva temporal de la família, acollint als joves en un ambient familiar, d’afecte, de seguretat moral i material i de preparació per la vida autònoma.

- Despatx Coordinació Pisos Maragall -

 Objectius generals

Els joves que conviuen als pisos, són nois que per les seves característiques personals i socioculturals inicien un procediment de desinternament progressiu del sistema de protecció social; mitjançant un procés d’inserció sociolaboral. Amb la finalitat d’aconseguir aquesta fita, els Pisos Maragall ofereix als joves:

  • Un lloc per viure, amb espais individuals comunitaris
  • Suport en el pla afectiu i de recerca de recursos optimitzant el procés d’inserció normalitzada a l’entorn social
  • Assessorament laboral; ajut en la recerca de feina, seguiment de la mateixa i suport als joves a l’hora d’assumir tot el que representa la inserció en el món del treball
  • Recerca d’un lloc de vida més definitiu adaptat a les seves necessitats i realitat
  • Suport en l’acceptació de les seves respectives realitats familiars

 


Centre Residencial d'Acció Educativa Maragall per a joves de 12 a 18 anys
El conformen quatre nuclis de convivència autònoms de 6 places cadascú

Finançats per :