Vés al contingut
CRAE_Fundació Ciutat i Valors

Centre Residencial d’Acció Educativa

Què són?

Els Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) són serveis residencials per adolescents i joves a qui s'aplica la mesura d'acolliment simple en institució donada la necessitat de separació de la mateixa família i no ha estat possible o aconsellable l'acolliment en una altra família. El servei dona cobertura a les seves necessitats bàsiques, emocionals-relacionals, intel·lectuals i d'aprenentatge, socials i comunitàries en un marc professional especialitzat i permanent que reprodueixi al màxim possible les condicions d'una llar.

Són serveis residencials temporals que presten atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l’any i que tenen com a missió la guarda educació d'adolescents i joves tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, acollint a aquests en un ambient familiar, d’afecte i de seguretat moral material per assolir amb èxit la inclusió social i laboral.

CRAE_Barcelona_Fundació Ciutat i Valors

Objectius

L’objectiu d’aquest servei és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials a adolescents i joves que requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d’origen.

Els Centres Residencials d’Acció Educativa es comprometen a:

  • Atendre de forma integral als adolescents i joves residents per contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal
  • Vetllar pel seu desenvolupament harmoniós de la personalitat, tenint cura de la seva salut física i psíquica
  • Configurar uns espais físics i de relació que afavoreixin l’autonomia dels adolescents i joves i la seva integració a la societat, des d’una perspectiva socioeducativa en els àmbits de la maduració personal, social i familiar, ocupacional i laboral, oci i temps lliure, higiene i salut
  • Donar la possibilitat als adolescents i joves per treballar, de forma responsable, el seu procés maduratiu amb un suport suport educatiu i amb un seguiment molt individualitzat.

CRAE Casa Milà

L'atenció al CRAE Casa Milà està adreçada a adolescents i joves d'entre 12 i 18 anys.

La versalitat pel que fa a l'edat, perfils i necessitats dels joves que atenem obliga a dissenyar itineraris individualitzats, tot i que es poden identificar tres línies generals d’intervenció educativa:

  1. Foment de l’autonomia: mitjançant l’aprenentatge funcional i significatiu a través de l’apoderament i assoliment de competències dels adolescents. Minimització de la normativa en benefici del treball d'acord amb la responsabilitat. Orientació cap a la capacitació professional i la inserció laboral: aporta valor a l’estada dels adolescents i joves i assoleixen majors graus d’implicació en el projecte educatiu.
  2. Atenció a perfils més vulnerables per raó d’edat o procés maduratiu. Alt contingut en acompanyament educatiu de vessant psicològic.
  3. Treball amb famílies, presents en el territori o no.

CRAE Maragall

És un servei d’habitatge de caràcter assistencial i educatiu que ofereix atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l’any per a adolescents i joves entre 12 i 18 anys.

El CRAE Maragall és un recurs especialitzat en la inserció social i laboral de nois tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència amb la missió de prestar atenció a aquests joves, exercint adequadament la funció substitutiva temporal de la família, acollint als joves en un ambient familiar, d’afecte, de seguretat moral i material i de preparació per la vida autònoma.

Una de les característiques singulars del CRAE és el seu disseny arquitectònic, ja que consisteix en un edifici d’habitatges totalment integrat amb l’entorn. La convivència en petits nuclis ens permet reproduir situacions de la vida quotidiana des d'institucionalitzades, amb pautes i normes de convivència, que oferiran la possibilitat als adolescents d’ubicar-me en la realitat i la normalitat d’un pis compartit. El centre esdevé un espai de referència per a l'adolescent i jove en què se senti acollit, estimat, respectat i se’l doti dels instruments necessaris per a una inclusió social i inserció laboral, per tal d’afrontar amb plena autonomia la vida adulta.

CRAE_Maragall_Fundació Ciutat i Valors

Amb el suport de:

Logo Consorci Serveis Socials Barcelona
Logo Departament de Drets Socials