Pobresa Energètica

El projecte pretén combatre la Pobresa Energètica i millorar el parc d’habitatges dels barris més deprimits a través de la requalificació professional de les persones beneficiàries del programa Làbora (especialment d’aquelles persones amb formació i experiència en l’àmbit de la construcció) i la posada en marxa d’un servei d’auditoria energètica dirigit a les llars de Barcelona en situació de pobresa energètica.

Els objectius del projecte s’estructuren en DOS EIXOS, per una banda, aquells relacionats amb la REDUCCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA a la ciutat de Barcelona, i per l’altra, els relacionats amb la REDUCCIÓ DE L’ATUR en aquelles persones que presenten dificultats per a l’accés al mercat laboral i són beneficiàries del Programa Làbora.

 Requalificar professionalment a persones amb dificultats a l’accés del mercat laboral, i amb experiència en l’àmbit de la construcció, en nous nínxol d’ocupació que contribueixen a la millora ambiental (greenjobs).
 Oferir un marc de realització per a l’experiència professional de les persones formades a través del desenvolupament d’un servei orientat a la comunitat (millora de l’eficiència energètica a les llars amb major precarietat econòmica).