Residencials

CA

Centre d'Acolliment.

Servei residencial d’atenció immediata i transitòria per a infants i adolescents en situació de risc, mentre s’analitza el seu entorn sociofamiliar i es proposa la mesura de protecció més adequada.

Veure més

CRAE

Centres Residencials d'Acció Educativa.

Educació a infants i adolescents a qui s’aplica la mesura d’acolliment simple en institució donada la necessitat de separació de la mateixa família i no ha estat possible o aconsellable l’acolliment en una altra família. El servei dóna cobertura a les seves necessitats bàsiques, emocionals- relacionals, intel·lectuals i d’aprenentatge, socials i comunitàries en un marc professional especialitzat i permanent que reprodueixi al màxim possible les condicions d’una llar.

Veure més

PAJ

Pis Assistit per a Joves.

Servei de residència o pis vinculat a processos d’inserció laboral i d’autonomia per a persones joves entre 16-18 anys fins als 21 anys, tutelades i extutelades per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Veure més

Pis de Reinserció

Acolliment temporal.

Servei d'acolliment residencial temporal o permanent amb suport professional. Per a persones afectades per problemes en drogodependències, persones que compleixen mesures judicials, en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió social.

Veure més

Llar

Servei residencial d'atenció integral a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Veure més