Pis Assistit Joves

El Pis de Joves Portal de l’Àngel (PAJ) és un recurs especialitzat al servei de la inserció social i laboral de nois de 16-18 a 21 anys, tutelats i extutelats per l’administració que en arribar a la majoria d’edat requereixen un suport especialitzat per poder afrontar la seva autonomia amb èxit. En aquest recurs troben un servei de pont entre el recurs institucional i la plena autonomia. El servei ofereix com a trets característics:

 

  •  Atenció a joves per la seva emancipació: mitjançant l’aprenentatge funcional i significatiu. L’estructura i les funcions  organitzatives del funcionament del pis persegueixen l’objectiu de dotar als joves d’uns hàbits i uns coneixements amb la finalitat que assoleixin unes habilitats d’autonomia que els permeti desenvolupar-se sense ajuts externs.
  • Inserció laboral: L’equip professional treballa conjuntament amb els joves sobre l’anàlisi de la realitat del mercat laboral i les possibilitats d'inserció per després establir itineraris per a cada un dels joves.
  • Espais de suport individualitzat: es treballa des del vincle, el jove rep un suport constant per facilitar el seu procés d’emancipació i inserció laboral i social.
  • Normalització: on s’entén el jove com una persona amb drets i deures.
  • Educar en la responsabilitat: implica fer-lo agent del seu propi procés personal.